įtikti

įtikti
įtìkti intr. K, Š, NdŽ, ; SD1181, Lex29 1. J, Š, NdŽ, įtilpti, būti kaip tik; sutapti: Apmetai stori, neįtìko į skietą Štk. Jug ta neįtìks [patronas] į tą tavo ginklą Gd. I stiklus subjauriojo, išlaužė i sau nebįtiñka, ir gan, paliko tokie tarpai Žeml. Dalgis yr į kotą įtikęs, o nepapjaunu Šts. Briauna visuomet geriausiai įtiks špuntan . Liežuviai visi gražiai įtiko, ir nei viens negalėjo abejot, kad tai ne smako liežuviai BsPI51. Sūnaus šopagų padai lygiai įtiko į razbaininko pėdas LC1886,10. ^ Įtiko ing pat galą koto I.Dg įgusti, priprasti, įtaikyti: Reikia rūbas intìkt pasiūt Klt.būti tinkamam, geram: Oras iš viso buvo šienavimui įtinkąs, dėl to ir yra šienas labai gražiai suvalytas Kel1882,32.
įtiktinaĩ adv.: Netropniai, netropytinai, neįtiktinai, nepakliūtinai I.
2. Sut, N, Š, NdŽ, daryti ką pagal kieno norą, įtaikyti kam: Aš jai neintiksiù [pasiūti] Vlk. Mes, seniejai, nebįtinkam nei eiti, nei stovėti Šts. Neįtiñka ne virti, ne kepti, ne stovėti Trk. Neįtiñka anam nei ejusi, nei stovėjusi End. Įtiñka tam ponuo, tus arklius gerai šera Als. Daugiau įtikáu pri to gyvolio: kiaules šerti, karves milžti Yl. Aš pas velnių siuvau ir jiems įtikau, o, matai, jums įtikti negaliu! DS86(Rs). Ir muno vaikiai teip išsileido, kad nebgal įtikti kepurės nupirkti LTR(Krt). Tai aš neintiksiu jam darbelių darytie LTR(Rod). Buvo toks kunigas klebonas, kuriam niekas o niekas neintikdavo grot vargonais LTR(Slk). Verpti panai Elžbieai nieks neįtiko S.Čiurl.LL21,287 elgtis pagal kieno skonį, norą, atitikti kieno reikalavimus; įsiteikti, sukelti prielankumą: Jis visiems įtinka R22, 28. Gerai jam įtinku R405, 545. Aš nežinau pati, kaip klausanti, kaip sakanti, kaip bevalganti: vis jums neįtinkù Šts. Sunku įtikt tokiai pikčiurnai Ėr. Kad tu visims įtìktai, tu dėvi trumpus plaukus Plšk. A šiokia valdžia tebūnie, a tokia, – visims neįtìks Žlp. Niekaip neintenkù dukteriai Kzt. Toki suosli, negalėjo anai įtìkti Als. Neina (nesiseka) įtìkt, i gana Žal. Ne tu nori įtìkti, ne tau reik įtìkti Trk. Vaikami nigdi neintiksì – neik gyvent pas vaikus Drsk. Jei įtìksi, gerai, o jei neįtìksi, dar galia apibarti Bdr. Misli[j]ai, vaikam antiksì visiem?! Švnč. Žentas storojas, kaip geriau įtìkt tėvu, buvo labiai paklusnus BM141(Pkr). Žinoma, kaip del kuningo, bobos ir davatkos, besistorodamos įtikti, šio to prineša DS367. Anksti keliuos, vėlai guluos, vis senai anytai neintinkù, o jauną mošulę nepralenkiu LTR(Msn). Gražiai pačiai įtikdamas aš be laiko pasenau LTR(Jnk). Aš norėčiau tėtei įtikti kiek galėdamas! V.Kudir. Nuo kurio laiko ėmei rūpintis, kad man įtiktai? V.Krėv. Dukrele mano, jaunoji mano, kap tu intiksì senai anytai? (d.) Dg. Aš motulei intiksiu, margas karves pamelšiu KrvD26. | Kuo aš tau n'įtinkù? Slv. Jis jai niekuoj neintìko! Lp. Aš maniau, kad tuo įtiksiu tau V.Krėv. Teta kunigėliui savo šneka neįtiko S.Čiurl. Savo tarnavimu jis abiem turėjo įtikti: šeimininkei ir tarnaitei J.Jabl. ^ Senųjų byla: dar toks negimęs, kurs būtų visiems įtìkęs APhVII132(A.Baran). Jei atsileidęs dirbsi, neįtìksi ponuo, jei daug valgysi, neįtìksi gaspadoriuo Klp. Niekaip neintiksi: nei priklaupęs, nei pritūpęs Ds. Kitam pirkęs neįtiksi LTR. Jai šikinėn bučiuok, tai intiksi LTR(Ds). Moteriškei norėdamas įtikti, vadink ją dailia LTR(Brž). Ir geriausia anyta marčiom vis tiek neįtiks KrvP(Lzd). Be kailio liksi i visiem neintiksì Dglš. Jei ir naktį neužmigsiu, visiem žmonėm neįtiksiu LTR(Kbr). Greičiau plikas paliksi, nekaip visiem įtiksi LTR(Jnš). Ir be galvos liksi, visiem neintiksì Lkm. Be marškinių liksi, visiem neįtìksi Mrj. Greičiau šventu paliksi, nekaip visiem įtiksi LTR(Brž). Kad ir stipsi, visiem neįtìksi Prn. Nors iš kailio išsinersi, visiem neįtiksi LTR(Gdr). Ir dėdienei neįtiksi be pautienės KrvP(). Kol ponui įtìksi, nuo Dievo atliksi J. Nė saulės duktė negal jam įtikti B. Nė saulės duktė jam neįtiks VP34. Blogam neįtiksi, kad ir angelu tapsi KrvP(Rs). Durnam i širdį parodęs neįtiksi LTR(Vdk). Jam nė aniolas iš dangaus neįtiktų LTR(Grk). Kol visims įtìksi, pats nė biesuo nebtiksi End. Intik Dievui, apgauk velnią – ir bus gerai LTR(Auk). Jai ir pats velnias neintiks LTR(Ds). | refl.: Įsitikdamà jam sako teip Km. Šitas brigadyrius moka valdžiai instìkt Lel.H178, R, R26,60,170,256,399, R1, , 33,80,226,342,537, LL197, NdŽ, patikti; kelti prielankumą: Žmogus tikrai viežlybas, visiems įtinkąs R131, 173. O kaip jau nebesi ponu, jau i nė vienam nebįtinkì Pln. Ar neįtinka vainikėliai, ant rankelių žiedužėliai LTR(Nm). Prausiau baltai burnelę, kad įtìkčiau mergelei JV119. Nesakau, kad ana man neintinka . Nė vienas mano žodis n'įtinka Praksedai V.Kudir. Kai pamatė ją Raivedys, intiko jam jos skaistūs veidai V.Krėv. Jei jum intiñkami, tai duosiu obuolių Kpč. Rašyba visims įtikti negal Jn. Varyk šalin iš manęs vis tai, kas manyje tau neįtinka brš. Šita dūma gerai intiko bei karaliui, bei kunigaikščiams BB1Mak6,60. Ir įtiko toji kalba visai tūlybei BtApD6,5. [Vieni krikštijos,] kad dovenas gautum ar įgytų nenustotum, kiti ant galo, kad savo viešpačium įtiktum ir pamėgtum M.Valanč. Prisako mumus, ką daryti, ką vengti, idant Dievui įtiktumbim BPII48. Duok man tau visada įtikti Ns1832,8. Turi tu gelbėt žmogų prastojusį, tau įtikusį SGI105. Dievui lygiai ir žmonims įtikdavo ir meilus būdavo S.Stan. Norime, idant maldos, afieros, pasnykai …, darbai mūsų geri V. Dievui meilūs, intinką būtų DP296. Dievui įtinkamu būsi ir tuomi savo širdį ramdysi ir džiaugsys S.Dauk. O valgis nedaro mus įtinkančius Dievui GN1PvK8,8. Šis yra tobuliausias, gana įtinkąs, beje, apstingas ir per viršų pereinąs užmokėjimas už mano griekus brš. Eš prisakau jumus …, idant jūs mano prietelkos nepabudintumbit nei krutintumbit iki jai pačiai įtinkant BBGG3,5. Labai įtikau Dovėnų jaunūmenei, kuri manęs ir išleisti nebnorėjo M.Valanč. Tada pataisė jo augyvė istrovą, Tėvui intinkančią BB1Moz27,14. Dievui įtiktinas būsi ir tuomi savo širdį nuramdyt ir pasidžiaugtis galėsi . | Mužikas įtikęs – nors prie ronos dėti . Bet ir tėvulis įtìkęs – radęs miegantį ir šoka mušt (iron.) Ss. | prk.: Jau dabar giltinei įtìksi Vdk. ^ Įtiko kai šun[iui] botagas B, B153,731, Sch98.
įtiñkančiai adv.: Kupčius tur mokėti žmonėms įtinkančiai pasielgti prš. įtiktinaĩ adv. Š, Rtr, ; H, H177, N: Jam įtiktinai darau R162, 214. Eš tiek gero nuog Dievo gavęs, kaltas esmi Jam intiktinai gyventi BPI68. Elgčiaus tau įtiktinai bevengdamas piktenybės PG. Po tavo akių mok jisai tau įtiktinai kalbėti RBSir27,26. Iš to gi nei jiem intiktinai gal tarnauti, neigi išganytu pastoti MTXI(Praefatio). Visuose daiktuose įtiktinai daryti B352. Reikia, kad jis ne svietui ir ne savo kūnui įtiktinai, ale pagal Kristaus pamokslą gyventų brš. | refl.: Ta kalba vokiška labai įsitìko ma[n] Kbr.
3. įsigauti, įtaikyti, patekti: Durys atdaros, vė[ja]s įtiñka KlvrŽ. Vė[ja]s įtiñka į vidų Šts. Vė[ja]s ka įtìks, pils grūdus i vėtys Brs. | prk.: Intìko kas (įlindo dieglys), sakau – prapuoliau Str. \ tikti; anttikti; aptikti; atitikti; datikti; įtikti; ištikti; nutikti; patikti; įsipatikti; pertikti; pietikti; pratikti; pritikti; sutikti; pasutikti; užtikti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • įtikti — įti̇̀kti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atpirkti — atpir̃kti, àtperka (atpirka SD211), o tr. J 1. žr. nupirkti 1: Aš pats tą klaimą atpirkaũ Nmč. Kalba, kad tą namelį būk jis atpir̃ko Pmp. Policistas lyginėjo, norėjo [klevą] atpirkti lentoms Žem. Tai anas atpir̃ko žemės Aradnoj, kiekas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dailus — dailùs, ì adj. (4), daĩlus Dk 1. SD365, Q643, R, J gražus; puikus: Mano vyras dailùs, o tavo dar dailesnis Yl. Čia viena žmona moka labai daĩlią dainą KzR. Daili: nekumpa, netrumpa Šts. Čia tokie daĩlūs alksniai Pc. Dailùs balsas Gs. Ne… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištaigoti — intr. Š, KŽ stengtis įtikti: Visaip seniui ištaigojau, bet neįtikau, t. y. norėjau įtikti J. taigoti; įtaigoti; ištaigoti; pataigoti; prataigoti; pritaigoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutikti — nutìkti; Q86, M 1. intr. Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, LzŽ pasitaikyti, įvykti, atsitikti: Kas nutìko, ar sergąs esi, kad guli? J. Ką jos (kortos) tę parodys – kas nutiñka, tas nutiñka Aps. Kas nutìko, kaimynėl, kas? Skrb. Kas nutìko su akia? Slnt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palengavoti — ×palengavoti tr. stengtis įtikti, pataikauti: Aš jį palengavoju visaip, t. y. steigiu įtikti, o ans kaip pyksta, taip pyksta ant manęs J. lengavoti; palengavoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patikti — patìkti 1. intr. Q629, H, H178, R, R162,358, MŽ, M214,480, S.Stan, Sut, K, M, LL229,233, L, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ būti pagal skonį, teikti pasigėrėjimą, malonumą: Ar tai jums patinka? R168, MŽ222. Su arkliais arti, ekėti, nu tas patìko Šv. Dažom… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • taikslioti — taikslioti, ioja, iojo intr. Rtr, KŽ stengtis įtikti, taikyti. | refl.: Ana taiksliojas, t. y. nor įtikti, pula, dirba, skuba J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tikti — tikti, tiñka (tiñkma LD352(Dv), teñka LzŽ), tìko KBII159, K, Š, K.Būg, FrnW, DrskŽ; H, R, MŽ, N, L, Rtr 1. intr. DŽ, NdŽ, KŽ būti atitaikytam, tinkamam, geram: Tie akilioriai man netiñka prie akių (nematau su jais) Jnšk. Raktai netiko į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užtikti — užtìkti Rtr; Ser 1. tr. L, Š, DŽ, NdŽ, KŽ, Sb netyčia, neieškant rasti, užeiti, pamatyti, aptikti: Eina medkirtys toliau ir užtiñka kitą senį Snt. Ot užtikau daug grybų! Varn. Eidamas par tankynę, užtikaũ šeško pėdus Ėr. Gal užtìksi kur… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”